T.CENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

MADEN DAİRESİ BAŞKANLIĞI ile TKİ ARASINDA ALEV SIZDIRMAZLIK TEST İSTASYONU HAKKINDA VECİBELER

 

I. GİRİŞ: 19.09.1973 Tarih ve 14660 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanan Yönetmelikle resmen kurulmuş bulunan “Alevsızdırmazlık Test İstasyonu” nun idari ve teknik bakımdan eksiksiz çalışmasını temin için; Maden Dairesi Başkanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu arasında aşağıdaki hususlarda  anlaşmaya varılmış ve bu hususlar T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca onaylanmıştır.

     

II. TARİFLER:

1.        Bakanlık: Bundan böyle metnin herhangi bir yerinde kullanılacak olan “Bakanlık” deyimi; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını ifade eder

2.         TKİ: Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünü,

3.         Maden Dairesi: Maden Dairesi Başkanlığını,

4.         EKİ: Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessese Müdürlüğünü,

5.         İstasyon veya Test İstasyonu: Alevsızdırmazlık Test İstasyonu Müdürlüğünü ifade eder

III. TKİ’ NİN VECİBELERİ:

 

A.     KURULUŞ SAFHASINDA:

1.   Test İstasyonu 1 Müdür, 1 Makine Başmühendisi ve 1 Maden Başmühendisi kadrosu ile çalışacak; bu elemanlar EKİ bünyesinden tefrik edilen ve aşağıda görevleri belirtilen elemanlardan teşekkül edecektir.

      Bunlar:

      Müdür: Yılmaz KAMÇI: Materyal Mekanizasyon Md. Elektrik Mühendisi

      Makine Başmühendisi : Kemal SARI  Üzülmez Bölgesinde  Başmühendis.

      Maden Başmühendisi : Muammer COŞKUN Başmühendis

2.   Test İstasyonundaki 1 usta, 3 işçi, 1 memur, 1 müstahdemden usta kademesindeki eleman İstasyon müdürlüğünce tensip ve EKİ’ce tasvip olunduğu takdirde istasyonda görevlendirilecek, diğer üç işçi ve 1 memurun kimler olacağı bilahare ( ihtiyaç doğduğunda ) İstasyon müdürlüğü ile EKİ arasında kararlaştırılacaktır.

3.  İstasyonda görevlendirilecek elemanlardan gerekli olanların yerine yenilerinin tayin edilebilmesini temin maksadı ile EKİ, 1974 yılı içinde geçerli olmak üzere yeni ve kadroların mütekabil dereceleri adları belirtilen elemanların kadro derecelerinden az olmayan kadrolar ihdas edecektir.

4.  EKİ bünyesinden istasyon için tefrik edilen personelin kadro irtibatları ve bütün özlük hakları baki kalacaktır.

5.  Geçici olarak müdürlük bünyesine EKİ’den aktarılacak elemanların eski hakları saklı kalacaktır.

Kadrolu elemanların özlük işlemleri EKİ Personel Müdürlüğünce, işçi statüsündeki elemanların ise İşçi Müdürlüğünce yürütülecektir.

İstasyonda görevlendirilecek  elemanların gerekli olanların yerine yenilerinin tayin edilebilmesi amacı ile EKİ 1974 yılı başından geçerli olmak üzere1 adet 1. derece, 2 adet 3. derece ve 1 adet 13. derece kadro ihdas edecektir.

6. İstasyon Müdürlüğünün kadrolarında istihdam edilecek personelin, yurt dışı ve içi eğitimlerini temin maksadıyla, İstasyon müdürünün yapacağı ön araştırma ve hazırlayacağı eğitim programı Maden Dairesinin tasvibine sunulacak ve onaylanacak olan program 1974 yılı içinde TKİ’ce gerçekleştirilecektir.

7.  Test İstasyonu Fındıksuyu denilen mahalde yeniden tesis edilecek, buna ilişkin ön proje İstasyon Müdürlüğünce hazırlanacak, detay proje ise EKİ İnşaat ve Etüd Araştırma ve Yat. Pl. Md. arasında koordinasyonla hazırlanacaktır. Hazırlanan proje 1974 yılı içerisinde EKİ’ce finanse edilerek gerçekleştirilecektir.

8. Test İstasyonu müstakbel durumunu alıncaya kadar geçecek süre içinde, İstasyon personelinin büro ihtiyaçları EKİ’ce karşılanacaktır.

B.     İŞLETME SAFHASINDA:

Test İstasyonunun yeni şeklini almasını müteakip, modern teknolojiye uygun bir şekilde çalışabilmesini temin maksadıyla, aşağıdaki hususlar temin olunacaktır.

1.      Test İstasyonunda tatbik olunan test usullerinin ıslah ve tevsii lüzumu hallerinde, her türlü teçhizat, makine insan gücü talebi TKİ ve/veya EKİ’ce karşılanacak ve bunlar için bir ücret talep edilmeyecektir.

2.      Test İstasyonunda yapılacak araştırmaların finansmanı TKİ’ce karşılanacak ve araştırmaların lüzum hasıl ettiği işlemlere öncelik tanınacaktır.

3.      İstasyon Müdürlüğünün şehir içi ve dışı seyahatleri için lüzum hasıl olabilecek kara nakil vasıtaları EKİ’ce karşılanacaktır.

4.      İstasyon Müdürlüğü kadrolarından herhangi birinde ölüm, ayrılma vb. gibi sebeplerden vuku bulabilecek boşalmalar halinde, aynı nitelikte elemanlar Maden Dairesinin teklifi, EKİ’nin tasvibiyle tayin edilecektir.

IV. MADEN DAİRESİNİN VECİBELERİ:

1.  Madencilik reform Kanununun yürürlüğe girip, Maden Dairesinin bir “ Döner Sermaye” ihdas etmesinden sonra test merkezinin masrafları TKİ yerine bu döner sermayeden karşılanacaktır.

2.   İstasyon, personel bakımından teçhiz edildikten sonra EKİ’ye ait bütün test ve geliştirme çalışmalarını hiçbir ücret talep etmeksizin ve yönetmeliğin ücret hükümlerine bakılmaksızın yapılacaktır.

3.  Diğer işler yanında bir sıralama söz konusu olduğu takdirde öncelik EKİ ve TKİ’ye tanınacaktır.

4.  EKİ ocaklarının alevsızdırmaz ve kendinden emniyetli elektrik cihaz ve devreleri bakımından incelenmesi ve bu hususta müesseseye gerekli bilgilerin verilmesi faaliyetine derhal başlanacaktır.

V. YÜRÜRLÜK:

Bu protokol hükümleri, Bakanlıkça onay tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş sayılacaktır

 

                                               Enerji ve T.K.Bk.lığı MADEN DAİRESİ adına             EKİ adına                      TKİ adına  

                                                                                   İMZA                                         İMZA                             İMZA

                                                                              Başkan Vekili                       Müessese Müdürü          Genel Müdür

                                                                                Fikret ÜLKÜ                      Ahmet BERBEROĞLU       Behzat FİRUZ

 

ONAY

T.C  ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANI

Kemal DEMİR

Yerine İMZA

12.11.1973